top of page

תקנון ותנאי שימוש:

אנו מודים לך שבחרת לבקר ו/או לרכוש מוצרים וחוויות ו/או סדנאות בישול באתר האינטרנט המקוון של NOOLA נולה.

 

הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויותיך וחובותיך הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט והזמנת המוצרים והסדנאות באמצעותו.

 

1. בעלי אתר האינטרנט הינה נולה בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות בטלפון 052-4016622  במייל info@noolafood.com 

2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין נולה, ובעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ו\או המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן.

 

3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני בני המינים באופן שווה.

 

4. העסקה

 

רשאי לרכוש מוצרים או להזמין סדנא באתר כל אדם, אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי").

 

תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישת מוצרים או בהזמנת סדנא הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.

 

מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

 

לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

לאחר רכישת המוצר או הזמנת הסדנא, יקבל הלקוח באופן מידי באמצעות המייל אישור על ביצוע ההזמנה. חשבונית מס תישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

 

5. אספקת המוצרים

 

לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח רשאי לבחור את הדרך בה יסופקו לו המוצרים, כלהלן:

 

איסוף מהחברה ללא עלות - לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי מהחברה יגיע לחברה בשעות הפתיחה של החברה בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ביצוע ההזמנה. החברה מתחייבת לספק את המוצר במחסניה, ואין לה כל מחויבות להוביל את המוצר לרכבו של הלקוח. לחברה לא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק שייגרם למוצר לאחר לקיחתו על ידי הלקוח, לרבות במקרה שאחד מעובדי החברה יסייע ללקוח לקחת את המוצר.

 

משלוח בדואר ישראל/חברת שילוח – החברה מתחייבת לשלוח את המוצרים באמצעות דואר ישראל/חברת שילוח בתוך 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה. מובהר בזאת כי לחברה אין כל שליטה לגבי המשלוח בדואר ישראל/חברת שילוח, ואין לחברה כל מחויבות לגבי מועד הגעת המוצר ללקוח ו/או לגבי כל נזק שייגרם למוצר במהלך המשלוח, ועל הלקוח לפנות ישירות לדואר ישראל/לחברת השילוח בכל מקרה של עיכוב או נזק כאמור. עלות המשלוח תהיה בהתאם לעלות המשלוח בדואר ישראל/חברת השילוח אלא אם כן צוין שהמשלוח הוא חינם.

 

6. מדיניות ביטול עסקה

 

החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן כפי שתהיה בתוקף במועד הביטול, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

ביטול ביוזמת החברה - במקרה בו לאחר רכישת המוצר או החוויה או הזמנת הסדנא התברר לחברה כי לא תתאפשר אספקת המוצר או השתתפותו של הלקוח בסדנא, בין מאחר ובוטלה, נדחתה, לא נותרו מקומות פנויים, ומכל סיבה אחרת כלשהי, לא תהיה החברה מחויבת לאספקת המוצר או להשתתפות הלקוח בסדנא. החברה תעדכן את הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט, ותציע לו להזמין מוצר אחר או סדנא אחרת באותה עלות, ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה (ככל שתתקיים סדנא נוספת), ו/או לקבל את כספו בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר או הזמנת הסדנא. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול רכישת המוצר או ביטול השתתפות הלקוח כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

ביטול ביוזמת הלקוח – הזמנת סדנאות חוויות ואירועים –

הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בהודעה מראש ובכתב – ב"צור קשר" באתר, ו/או בטלפון 052-4016622 ובמייל info@noolafood.com. עד 8 ימים לפני מועד האירוע ולקבל החזר כספי מלא. אם התקבלה ההודעה בחברה על ביטול ההשתתפות לאחר פחות משמונה ימים, לא ינתן החזר כספי.  

 

ביטול ביוזמת הלקוח – רכישת מוצר –

הלקוח לא יהיה רשאי לבטל הזמנת מוצרי מזון, או מוצרים מתכלים אחרים. לגבי מוצרים וכלים שאינם מתכלים, הלקוח יהיה רשאי לבטל את רכישת המוצר  ב"צור קשר" באתר, ו/או בטלפון  052-4016622 במייל  info@noolafood.com בתוך 14 יום מיום רכישת המוצר, כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.

 

אחריות

 

אחריות להזמנת סדנאות - החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור של הסדנאות באתר האינטרנט הינו תמציתי ולצורך הדגמה כללית בלבד, כי התמונות הינן להמחשה בלבד, כי מדובר בסדנאות דינמיות התלויות בין השאר במשתתפים ו/או במנחים שאינם בשליטת החברה, שאין הכרח שיהיו זהות למתואר באתר, וכי התיאור נסמך בין היתר על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו להתנהלות הסדנא בפועל, והיא ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, אי הבנה או חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור הסדנא לבין ביצועה בפועל.

החברה לא תהיה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהם שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע הזמנה, ושייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בתקשורת, ו/או כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר, ו/או מכל סיבה אחרת.

 

הלקוח יישא באחריות מלאה ויפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין כל טעות שביצע הלקוח בביצוע ההזמנה.

 

פרטיות

 

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים PCI-DSS לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. לא חלה על הלקוח חובה למסור את פרטיו האישיים, אולם ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.

 

הלקוח מאשר ומסכים בזאת כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור.

 

הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים למפעיל השירות או מי מטעמו.

 

החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט. החברה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.

 

למעט האמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו. החברה תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח. ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה במידה וייחשפו פרטי הלקוח למרות אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות זכויות היוצרים, התמונות, הטקסטים, העיצובים, סימני המסחר, המתכונים, תיאור הסדנאות, תיאור המוצרים, וכיוצ"ב, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

 

דין ושיפוט

כל מחלוקת בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – "המחלוקת"), תידון לפי הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב נתונה סמכות שיפוט ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.

bottom of page